SPANISH

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).

CHINESE

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194)。

VIETNAMESE

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).

TAGALOG

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).

KOREAN

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194) 번으로 전화해 주십시오.

ARMENIAN

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-818-774-3040 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-818-774-3194):

PERSIAN/FARSI

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با
1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194) تماس بگیرید.

RUSSIAN

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).

JAPANESE

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194) まで、お電話にてご連絡ください。

ARABIC

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-818-774-3040 (رقم هاتف الصم والبكم1-818-774-3194.

PUNJABI

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

CAMBODIAN

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194)។

HMONG

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).

HINDI

ध्यान दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194) पर कॉल करें।

THAI

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-818-774-3040 (TTY: 1-818-774-3194).